Tilaus- ja toimitusehdot

Verkkokaupan yhteystiedot

Nova­vox Oy Ab
Y-tun­nus: 2755836-2
Säh­kö­pos­ti: info@novavox.fi
Puhe­lin: +358 20 730 4750

Pos­tio­soi­te:
Heik­ki­län­tie 7A
00210 Hel­sin­ki

Hinnat

Tuot­tei­den hin­ta sisäl­tää arvon­li­sä­ve­ron 24 %. Ostok­sen koko­nais­hin­ta näkyy ostos­ko­ris­sa ja tilausvahvistuksessa.

Tilaaminen

Tilat­ta­vat tuot­teet vali­taan koti­si­vuil­la lisää­mäl­lä ne ostos­ko­riin. Tilaus teh­dään mak­sa­mal­la ostos­ko­rin sisäl­tö verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa. Teh­des­sä­si tilauk­sen hyväk­syt nämä toi­mi­tuseh­dot, tuot­tei­den hin­nat sekä toi­mi­tus­ku­lut. Jos annat tilauk­sen yhtey­des­sä säh­kö­pos­tio­soit­teen, saat tilaus­vah­vis­tuk­sen, jos­sa näky­vät tila­tut tuot­teet ja näi­den hinta.

Maksutavat

Pay­Form-pal­ve­lun kaut­ta voit mak­saa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la ja mak­su­kor­teil­la (credit/debit). Käy­tet­tä­vis­sä ovat seu­raa­vat mak­su­ta­vat: Osuus­pank­ki, Nor­dea, Dans­ke Bank, Oma Sääs­tö­pank­ki, Sääs­tö­pank­ki, Aktia, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, S-Pank­ki, Han­dels­ban­ken, Ålands­ban­ken, Visa-, Visa Debit-, Visa Elect­ron-, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard -kortit.

Maksuvälittäjä

Verk­ko­kau­pan mak­su­vä­lit­tä­jä­nä toi­mii Bam­bo­ra Pay­Form (Pay­byway Oy). Mak­sa­mi­seen siir­ry­tään Bam­bo­ran verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta, ja tiliot­teel­la ja las­kul­la mak­sun saa­ja­na näkyy Bam­bo­ra tai Pay­byway Oy. Bam­bo­ra välit­tää mak­sut verk­ko­kaup­pi­aal­le. Mak­sa­mi­nen on tur­val­lis­ta, sil­lä kaik­ki mak­su­ta­pah­tu­maa kos­ke­vat tie­dot väli­te­tään salat­tua yhteyt­tä käyt­täen niin, ettei mikään ulko­puo­li­nen taho näe mak­su­ta­pah­tu­man tie­to­ja. Kaup­pa syn­tyy verk­ko­kau­pan asiak­kaan ja verk­ko­kau­pan välille.

Palautukset

Verk­ko­kau­pan asiak­kaal­la on kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen 14 vuo­ro­kau­den vaih­to- ja palau­tusoi­keus. Asiak­kaal­la on oikeus vaih­taa tai palaut­taa osa tai kaik­ki tilauk­sen tuot­teet. Palau­tet­ta­vien tai vaih­det­ta­vien tuot­tei­den tulee olla alku­pe­räis­pak­kauk­ses­sa ja myyntikuntoisia.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauk­sen toi­mi­tus­ta tilauk­sen voi peruut­taa kir­jal­li­sel­la ilmoi­tuk­sel­la sähköpostitse.

Verk­ko­kau­pal­la on laki­sää­tei­nen vir­he­vas­tuu myy­dyis­tä tuot­teis­ta. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me info@novavox.fi tai puhe­li­mit­se nume­roon +358 20 730 4750.

Kulut­ta­jal­la on oikeus vie­dä mah­dol­li­set rii­ta­ti­lan­teet kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan ratkaistavaksi.