Leveransvillkor

Kontaktinformation för nätbutiken

Nova­vox Oy Ab

Y-tun­nus: 2755836-2

E-post: info@novavox.fi

Tele­fon: +358 20 730 4750

Pos­tadress: Hei­kas­vä­gen 7A

00210 Hel­sing­fors

 

Priser

I pri­set för pro­duk­ter­na ingår 24 % moms. Det tota­la pri­set för köpet visas i kund­vag­nen och på orderbekräftelsen.

Beställning

De pro­duk­ter som ska bes­täl­las väljs ut på webbplat­sen genom att läg­ga till dem i kund­vag­nen. Bes­täll­nin­gen görs genom att beta­la för innehål­let i kund­vag­nen i kas­sa­funk­tio­nen i web­bu­ti­ken. När du gör en bes­täll­ning god­kän­ner du des­sa leve­rans­vill­kor, pri­ser­na på pro­duk­ter­na och frakt­kost­na­der­na. Om du anger en e-pos­tadress när du gör din bes­täll­ning får du en order­bek­räf­tel­se som visar de bes­täll­da pro­duk­ter­na och deras pris.

Betalningsmetoder

Med Pay­Form kan du beta­la med bank­ko­der och kre­dit-/be­tal­kort. Föl­jan­de betal­nings­me­to­der finns: Osuus­pank­ki, Nor­dea, Dans­ke Bank, Oma Sääs­tö­pank­ki, Sääs­tö­pank­ki, Aktia, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, S-Pank­ki, Han­dels­ban­ken, Ålands­ban­ken, Visa, Visa Debit, Visa Elect­ron, Mas­terCard och Debit MasterCard.

Betalningsförmedlare

Betal­ningsför­med­la­ren för nät­bu­ti­ken är Bam­bo­ra Pay­Form (Pay­byway Oy). Betal­nin­gen överförs via Bam­bo­ras onli­net­jänst och kon­tout­dra­get och fak­tu­ran visar bam­bo­ra eller pay­byway oy som betal­nings­mot­ta­ga­re. Bam­bo­ra vida­re­be­for­drar betal­nin­gar­na till web­bu­ti­ken. Betal­ning är säker efter­som all tran­sak­tion­sin­for­ma­tion överförs med hjälp av en kryp­te­rad ans­lut­ning så att ingen tred­je part kan se detal­jer­na i tran­sak­tio­nen. Tran­sak­tio­nen ska­pas mel­lan nät­bu­ti­ken och kun­den i nätbutiken.

Returnerar

Kun­den har 14 dagars rätt att byta och åter­vän­da i enlig­het med kon­su­ments­kydds­la­gen. Kun­den har rätt att byta eller retur­ne­ra vis­sa eller alla pro­duk­ter i bes­täll­nin­gen. De pro­duk­ter som skall retur­ne­ras eller bytas ut skall vara i ori­gi­nalför­pack­nin­gen och i gott skick.